U bevindt zich hier: algemeen - publicaties - boeken
publicaties
Boeken

Vlaanderen loopt!

Jeroen Scheerder & Filip Boen (Eds.)


Dit sociaal-wetenschappelijk onderbouwd loopsportboek maakt gebruik van een ongekende verscheidenheid aan gegevens, verzameld via diverse methoden, gaande van kwantitatieve analyses van administratieve en wedstrijdgegevens tot diepte-interviews bij bevoorrechte getuigen. Speciaal te vermelden valt de Leuvense Loopsportsurvey 2007 (LLS07), een grootschalige online survey die bij bijna 10 000 Vlaamse loopsporters en niet-loopsporters werd afgenomen.

Tien procent van de 12- tot en met 75-jarigen in Vlaanderen zegt aan loopsport te doen. Dat is opvallend meer dan ooit tevoren kon worden vastgesteld. Na een eerste opleving van de loopsport op het einde van de jaren zeventig, is de tweede loopsportgolf vandaag een feit. Dit succes kan in grote lijnen worden toegeschreven aan drie factoren:
  (1) nieuwe markten die aangesproken worden, met name vrouwen, ouderen en mensen uit andere sporten, 
  (2) nieuwe organisatieformules die toegepast worden
(lichte loopgemeenschappen, massa-events, …), en
  (3) nieuwe waarden die prominenter aanwezig zijn op de loopsportmarkt (gezondheid, plezier, belevenis, …).

Uit de gegevens van de LLS07 blijkt onder andere dat een derde van de loopsporters zegt te lopen omwille van sociale redenen (gezelligheid, groepsgeest, …). Het gaat hier dan vooral om de georganiseerde loopsporter. Deze gegevens nuanceren het beeld van de eenzame loopsporter die zich bewust van de anderen afzondert. Het rijmt ook met de opkomst van lichte loopgemeenschappen, waarbij loopsporters zichzelf organiseren buiten de traditionele verenigingsverbanden en op regelmatige basis gezelschap tijdens het lopen opzoekt.
Andere troeven van lichte loopgemeenschappen zijn flexibiliteit, weinig verplichtingen, geïndividualiseerd karakter, gezondheidsaspect, …. Traditionele loopsportaanbieders als atletiekclubs en loopverenigingen kunnen aan populariteit winnen, door deze troeven te integreren in hun werking en aldus rekening te houden met nieuwe behoeften van mensen die op een eigentijdse manier aan loopsport willen doen.

Van de lopers die tenminste één keer per week hun sport beoefenen, doet 72 procent mee aan een of meerdere loopsportevenementen. Opvallend is dat vooral de kortere loopafstanden populairder worden. Uit face-to-face interviews onmiddellijk na aankomst van een loopsportevenement kon worden vastgesteld dat de Vlaamse loopsporter over het algemeen zeer tevreden is over de organisatie van loopsportevenementen en de kans zeer groot acht om het jaar nadien opnieuw deel te nemen. Deze tevredenheid en intentie tot deelname worden vooral voorspeld door de tevredenheid met de locatie van het evenement (omwille van de nabijheid en/of een opmerkelijk parcours), maar niet door andere organisatorische kenmerken zoals sfeer, registratie en prijs/kwaliteit. Dit gegeven ondersteunt andere bevindingen dat lopers naast gezondheidsredenen voor de loopsport kiezen omwille van de flexibiliteit van de sport (nl. in de eigen leefomgeving te beoefenen op eender welk moment), maar ook gevoelig zijn voor een speciaal aanbod (bv. wedstrijden door stadscentra, tunnels, …).

De bevindingen tonen aan dat loopsporters niet langer als een homogene groep kunnen worden beschouwd. Differentiatie dringt zich dan ook op. Vandaar dat een typologie van loopsporters wordt voorgesteld, bestaande uit vijf types van lopers:
  (1) de individuele loper (41%),
  (2) de sociaal-competitieve loper (26%),
  (3) de gezelschapsloper (17%),
  (4) de gezondheidsloper (9%), en
  (5) de prestatieloper (7%).

Deze types van lopers vragen elk een specifieke manier van benaderen, bijvoorbeeld op het vlak van begeleiding, infrastructuur en lidmaatschap. Deze en andere bevindingen kunnen bijdragen tot de verdere vormgeving van het Vlaamse loopsportbeleid.

Enkele bevindingen en cijfers:

- Anno 2007 werden er wereldwijd 1,2 miljoen marathonaankomsten genoteerd; dat is meer dan een verdrievoudiging op 10 jaar tijd
- In 2007 kwamen er wereldwijd 100 nieuwe marathons bij, in totaal goed voor circa 2 000 marathons
38 557 aankomsten, dat is het grootste aantal ooit op een marathon (NY City Marathon van 2007)
- De populairste massaloop ooit ter wereld is de Bay to Breakers-run te San Francisco; tijdens de editie van 1986 namen meer dan 110 000 mensen deel, waarvan 78 769 geregistreerde lopers; in Frankfurt en Sydney vonden in respectievelijk 2008 en 2009 vergelijkbare grote massalopen plaats
- De 1ste loopsportgolf (einde ’70 tot medio ’80) was kleinschaliger en bereikte een homogener looppubliek (vnl mannen, hogeropgeleid, 20-/30-ers) dan de 2de loopgolf; de 2de loopgolf wordt gekenmerkt door een sterke diversiteit qua publiek (vrouwen, veertigers, lageropgeleiden) en aanbod, en is sterk gefocust op waarden als gezondheid, sociale ontmoeting en flexibiliteit
- 58% van de huidige lopers in Vlaanderen is na 1999 (begin 2de loopgolf) met lopen begonnen
- Vandaag doet één op de tien mensen in Vlaanderen (12- t/m 75j.) aan loopsport; dat aantal kan nog toenemen tot een loopsportpotentieel van bijna 20%
- Anno 2007 duikt loopsport bij de jongeren voor de eerste keer op in de top 10
- 1 op de 10 van de potentiële loopsporters doet nu niet aan sport én is nog nooit actief met loopsport in contact gekomen
- Bijna 7 van de 10 potentiële lopers zegt in het verleden al aan loopsport gedaan te hebben
- Voor 26% van de niet-lopers is informatie bekomen over trainingsschema’s een stimulans om met loopsport te beginnen
- Voor 12% van de niet-lopers is informatie bekomen over looproutes een stimulans om met loopsport te beginnen
- Anno 2013 zullen er in Vlaanderen meer dan 185 Finse pistes zijn; dat is een verviervoudiging op minder dan 15 jaar tijd
- Het marktaandeel van de VAL-joggers (recreanten en start to runners) is van <1% in 2000 opgeklommen naar 4% in 2007
- Loopafstanden van minder dan 6km hebben een aandeel van 30% in het totaal aantal aankomsten op loopevents in Vlaanderen; dat is bijna een verdubbeling op vijf jaar tijd
- Een vijfde van de lopers is actief in zogenaamde lichte loopgemeenschappen
- Een derde van de loopsporters zegt (ook) te lopen omwille van sociale redenen; bij de georganiseerde lopers is dit zelfs 1 op 2
- Bij de niet-georganiseerde lopers zijn vrijheidsmotieven (vrije keuze van plaats, tijdstip, …) heel belangrijk om voor loopsport te kiezen
- Gevraagd naar de kans dat ze het jaar nadien opnieuw aan het loopevenement zullen deelnemen, schatten loopsporters dit onmiddellijk na de race op 84%
- Loopsporters die minstens 1 keer per week aan loopsport doen, geven op jaarbasis gemiddeld €436 uit aan loopsportproducten en –goederen
- De helft van de loopsporters die minstens 1 keer per week aan loopsport doen, loopt met een hartslagmeter.

Het boek 'Vlaanderen loopt! kost 42 euro.
Meer info via
dit mailadres.


 
 
 

© Vlaamse Atletiekliga v.z.w.
tel 02 47 47 220;
K. Boudewijnstadion, Marathonlaan 119 C; 1020 Brussel